กิจกรรม/ฝึกอบรม

          บริษัท สยาม แคสติ้ง พาร์ทส นิสซิน จำกัด เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ เป็นอันดับหนึ่ง ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรทุกคน โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรม ให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความชำนาญการ และทัศนคติที่ดีในการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง


          อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม เสริมสร้าง ความร่วมมือที่ดินระหว่างหน่วยงานและพนักงานในองค์กร อย่างเช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมไคเซ็น กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน กิจกรรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่กำหนดและกิจกรรมงานเลี้ยงงานปีใหม่ เป็นต้นรูปกิจกรรมต่างๆ
1. ซ้อมดับเพลิง

2. ทำบุญตักบาตร

3. วันเกิดพนักงาน

4. กีฬากระชับความสัมพันธ์